Korpihovi

Korpihovin talli

Korpihovin talli on raken­nettu suurelle tilalle, jolla sijaitsi alun perin kartano. Kartanon suunnit­teli paikal­linen arkki­tehti vuonna 1693, ja se toimi aikoinaan aatelisten asuin­kartanona. Rakennus näki suvun viiden suku­polven kasvavan, kunnes aatelis­suvun köyhtymisen sekä teollis­tumisen myötä ihmiset siir­tyivät kaupun­keihin ja kartano jäi tyhjilleen. Vuonna 1945 kartano remontoi­tiin ja uudis­tettiin viihde­käyttöön, ja siitä tuli nopeasti hiljalleen kasvavan kylän tapahtuma­keskus. Lue lisää

Esittely

Korpi­hovi on vuonna 2016 peru­stettu viih­tyisä talli, joka sijait­see Keski-Suomessa. Talli on painot­tunut tuonti­sukui­siin suo­men­hevo­siin, niiden jalos­ta­miseen sekä nii­den kanssa harrasta­miseen. Tuomme uutta verta suomen­hevos­kasvatuk­seen ja puuhai­lemme täysin stres­sit­tömässä ympäris­tössä omaan tahtiin.

Kasvatus

Korpihovissa kasva­tetaan puhtaita suomen­hevosia. Vanhem­mat vali­taan tarkoin suvun ja osaami­sen mukaan, ja jokai­selle var­salle toivo­taan aktii­vista kotia. Tois­tai­seksi tilaus­varsoja ei juuri laiteta maail­malle, mutta mikäli löydät hyviä vanhempi­ehdokkaita, älä pelkää kysyä astutuksia!

Tuonnit

Tuomme pää­asiassa suomen­hevosia omalle tal­lil­lemme ja myymme niitä sitten eteen­päin niitä tarvitse­ville. Tal­lil­tamme lähtee useim­miten monta hevos­ta ker­ral­laan myyn­tiin, mut­ta mei­hin on myös mahdol­lista ottaa yhteyt­tä, mikäli olet omaa suomen­hevosta vailla.

Terveisin

Ei meille mitään hevosta tule, oli minun ja Mikon vastaus, kun Vilma esitti ensimmäisen kysymyksensä omasta hevosesta. Hevosen pitäminen ei ollut koskaan käynyt edes mielessäni. Unelmoin matkailusta, perheestä, omakotitalosta sekä mukavasta työpaikasta, mutta hevosen omistaminen ei kuulunut haaveisiini. Uskokaa tai älkää, kolmen kuukauden päästä meillä oli hevonen. Sen hevosen myötä myös minä, 35-vuotias helsinkiläinen, tutustuin ratsastukseen, valmentamiseen, hevosen ylläpitämiseen, ja lopulta löysin itseni sekä perheeni Keski-Suomesta, takapihallamme oma hevostila.

Sini Heljävirta
Siguri, VRL-11290

: Sinun tallisi?